Schoolmeter Diversiteit

2. Schoolmeter Diversiteit.

De diversiteitomvang van de school is een inschatting van de mate van diversiteit in leerlingen. Dit wordt weer gegeven in het aantal leerlingen met diverse Onderwijsvragen per groep en voor de gehele school.
Deze Onderwijsvragen worden in de volgende diversiteit categorieën ondergebracht:
Categorie 1: Leerlingen met een Onderwijsvraag, factor 1.
Dit zijn leerlingen die “gewoon” mee kunnen doen in de klas.
Categorie 2: Leerlingen met een speciale Onderwijsvraag, factor 1,50
Dit zijn leerlingen die geen rugzak hebben, maar veelal zijn besproken in het ZAT.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Leerlingen met dyslexie
- Leerlingen met ADHD
- Leerlingen met epilepsie
Eventueel overige speciale Onderwijs vragen
Categorie 3: Leerlingen met een SBO – indicatie, factor 2.
Dit zijn leerlingen die via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) een indicatie hebben gekregen, zodat ze toelaatbaar zijn op een Speciale Basisschool.
Categorie 4: Leerlingen met een SO – indicatie, factor 4.
Dit zijn leerlingen die via de Commissie van Indicatie een indicatie hebben gekregen, zodat ze toelaatbaar zijn op één van de speciale scholen binnen de clusters 1 tot met 4.
Via de Leerling-gebonden Financiering kunnen ze ook op het regulier Onderwijs worden geplaatst met een zogenaamd “rugzakje”.
Voorbeelden hiervan zijn:
Cluster 1:
- Leerlingen die blind zijn
- Leerlingen die slechtziend zijn
Cluster 2:
- Leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
- Leerlingen die slechthorend zijn
- Leerlingen die doof zijn
Cluster 3:
- Leerlingen die zeer moeilijk leren
- Leerlingen die langdurig ziek zijn
- Leerlingen die lichamelijk gehandicapt zijn
- Leerlingen die lichamelijk en verstandelijk gehandicapt zijn
Cluster 4:
- Leerlingen die autistisch zijn
- Leerlingen met ernstige gedragsproblemen
- Leerlingen met PDD-NOS

Met onderstaand formulier wordt de diversiteitomvang van de leerling-populatie van de school weergegeven.
Het totaal aantal leerlingen per groep en de school wordt aangegeven in de eerste regel
“Totaal aantal leerlingen”.
De leerlingen worden vervolgens verdeeld over de vier categorieën.
Elke leerling kan slechts eenmaal in één van de onderstaande categorieën voorkomen.
Op basis van deze gegevens worden het diversiteitquotiënt en profiel vastgesteld.
Een score van 1 of minder betekent een standaard diversiteit of minder.
Is een score 1,2 of hoger dan is er sprake is van een verhoogde mate van diversiteit, zodat extra ondersteuning noodzakelijk is.

Totale schoolpopulatie groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep
8 School Totaal
Totaal aantal leerlingen

Uitsplitsing per groep voor leerlingen met diverse Onderwijs vragen.

Diverse Onderwijs vragen groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep
8 Totalen
1. Leerlingen met een Onderwijsvraag, geen noemenswaardige problemen.

2. Leerlingen met een speciale Onderwijsvraag, geen rugzak maar toch. Ze zijn besproken in het ZAT.
Leerlingen met dyslexie / dyscalculie
Leerlingen met gedragsproblemen
Leerlingen met epilepsie
Eventueel overige speciale Onderwijs- vragen, Inclusief hoogbegaafdheid
Subtotaal
3. Leerlingen met een SBO – indicatie. Ze hebben een beschikking gekregen door de PCL.
Leerlingen met een
SBO – beschikking.
4. Leerlingen met een SO – indicatie. Ze zijn geïndiceerd door de CvI en hebben een rugzak.
Leerlingen voor cluster 1
Leerlingen voor cluster 2
Leerlingen voor cluster 3
Leerlingen voor cluster 4
Leerlingen met een meervoudige beperking
Subtotaal
TOTAAL


Leerling aantallen van [naam school].

Leerlingen Aantallen en percentages
Totaal aantal leerlingen
Aantal leerlingen categorie 1
Aantal leerlingen categorie 2
Aantal leerlingen categorie 3
Aantal leerlingen categorie 4
Percentage leerlingen met een Onderwijs – zorgvraag
Totaal gewogen diversiteit

Diversiteitquotiënten van [naam school].

Groepen Diversiteitquotiënten
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
School


3.4. Het Profiel Diversiteit van [naam school]